Polityka prywatności

Usługodawca Usługi SZYMON HAGNO SHCOMMERCE (Adres: ul. Kościuszki 63, 32-332 Bukowno. NIP: 6372177778, REGON: 361984873) zastrzega sobie prawo redagowania i dokonywania zmian w treści Polityki Prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że obowiązuje go aktualna Polityka Prywatności widoczna pod adresem www.regalcotton.com Jeśli Użytkownik nie zgadza się z treścią niniejszej Polityki Prywatności proszony jest o opuszczenie serwisu www.regalcotton.com. W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez nas w serwisie, niezbędne wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w portalu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja umożliwi użytkownikowi zakup towarów i usług. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe). W celu świadczenia na rzecz użytkowników niektórych usług drogą elektroniczną na stronie www.regalcotton.com może zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w sposób inny niż rejestracja. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: „RODO” Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona zabezpieczona baza danych. Dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, czas wykonywania obowiązków prawnych, czas wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, czas, w którym przepisy prawa nakazują SHCOMMERCE przechowywać Państwa dane oraz do momentu wycofania przez Państwa zgody. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy SHCOMMERCE. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL. SHCOMMERCE jako administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania tych danych innym podmiotom w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w jednostce jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@regalcotton.com. Zakres udostępniania informacji o użytkowniku SHCOMMERCE nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika w związku z realizacją umowy sprzedaży towarów i usług i dostarczenia w określony przez Użytkownika sposób: • FURGONETKA SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000694708, NIP: 1132567365, REGON: 140220084) • InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, usługi kurierskie lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. SHCOMMERCE oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji w ramach www.regalcotton.com gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną regalcotton.com, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika. Gdy użytkownik kontaktuje się z regalcotton.com za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej, itp. przekazuje SHCOMMERCE swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, a SHCOMMERCE będzie je przetwarzać zgodnie z celem ich przekazania przez Użytkownika w tym na warunkach not prawnych wskazanych pod formularzami. Podczas wizyty użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do lokalizacji geograficznej użytkownika, w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Skrypty statystyk W kodzie stron serwisu są umieszczone skrypty statystyk oprogramowania google analytics pozwalające mierzyć ruch generowany na serwisie regalcotton.com. Charakter prawny dokumentu Niniejszy dokument nie jest podstawą praw i obowiązków użytkowników serwisu regalcotton.com. Sposób wykorzystywania danych 1. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. 2. Sklep internetowy www.regalcotton.com przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: a) udostępnianie serwisu regalcotton.com w sieci internet. b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: – świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). – obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). – w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). c) w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: a) ING Bank Śląski S.A. b) Twisto Polska sp. z o.o. c) PayPro SA. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. NIP: 779-236-98-87. Regon: 301345068 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2 Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: a) ING Bank Śląski S.A. b) Twisto Polska sp. z o.o. c) PayPro SA. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. NIP: 779-236-98-87. Regon: 301345068 4. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. 5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. 6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. 7. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.” 8. W przypadku naruszenia prawa przez użytkownika, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, SHCOMMERCE może udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości takim jak sądy, prokuratury, policja i inne organy ścigania, a także uprawnionym osobom trzecim. Formularz kontaktowy Wypełniając formularz kontaktowy, przyjmujesz do wiadomości, że twoje dane osobowe będą przetwarzane przez SZYMON HAGNO SHCOMMERCE (Adres: ul. Kościuszki 63, 32-332 Bukowno. NIP: 6372177778, REGON: 361984873, jako Administratora Danych Osobowych o ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, dane osobowe wprowadzane przez formularz będą przetwarzane przez SHCOMMERCE w celu wystosowania odpowiedzi na zapytanie użytkownika oraz prowadzenie ewentualnej korespondencji. Wypełniając formularz przyjmuje do wiadomości, że: 1. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prowadzenia korespondencji, 2. na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: SZYMON HAGNO SHCOMMERCE ul. Kościuszki 63, 32-332 Bukowno.